Regulamin TrackSMS

 • §1 Regulamin
  • Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Usług świadczonych przez firmę PLOG z siedzibą w Szczecinie, ul. Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin, NIP: 9512838549, REGON: 320878120, zwaną dalej Usługodawcą.
 • §2 Definicje
  • Aplikacja - program o nazwie program.apk do zainstalowania na telefony z systemem Android w wersji 4 i wyższych.
  • Strona internetowa - strona za pośrednictwem której świadczona jest usługa wyświetlania wiadomości sms pobranych z telefonu z zainstalowaną aplikacją.
  • Serwis - Aplikacja i Strona internetowa.
  • Opiekun/użytkownik - osoba pełnoletnia na rzecz której świadczona jest usługa.
  • Dziecko - osoba niepełnoletnia (poniżej 18 roku życia) będąca pod opieką Opiekuna.
  • Konto - konto użytkownika na rzecz którego świadczona jest usługa lokalizacji.
  • Wiadomość SMS - wiadomość tekstowa przechowywana w pamięci telefonu.
  • Usługodawca - właściciel Aplikacji i Strony internetowej świadczący usługę użytkownikowi.
  • Abonament - umożliwia korzystanie z usługi przez określoną ilość czasu. Abonament zawiera określoną w cenniku ilość punktów.
  • Punkty - punkty umożliwiają pobranie listy 100 wiadomości wraz z treścią, numerem telefonu oraz przypisaną do niego nazwą zapisaną w książce telefonicznej za pośrednictwem sieci internet.
 • §3 Korzystanie z Serwisu
  • Rozpoczynając korzystanie z serwisu, użytkownik akceptuje postanowienia regulaminu.
  • Korzystanie z usługi wymaga telefonu z systemem Android w wersji 4 i nowszych oraz jednej z wymienionych przeglądarek internetowych: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge, Opera w wersji wydanej nie wcześniej niż w styczniu 2015 roku z włączoną obsługą języka JavaScript.
  • Aby mieć możliwość poprawnego korzystania z serwisu, należy w telefonie zainstalować aplikację oraz opłacić abonament odpowiedniej wysokości.
  • Wykupienie abonamentu skutkuje przedłużeniem ważności konta o określoną ilość czasu oraz dopisanie do konta określonej ilości punktów.
  • Użytkownik w każdej chwili ma możliwość dokupienia dodatkowych punktów punktów oraz może przedłużyć abonament.
  • W przypadku braku opłacenia abonamentu, użytkownik traci dostęp do konta.
  • Usługodawca zastrzega sobie usuwanie archiwalnych danych dla kont nieaktywnych.
  • Usługodawca nie gwarantuje realizacji usługi poprzez spożytkowanie punktów. W przypadku braku połączenia z internetem, spożytkowany punkt przełoży się na pobranie wiadomości od użytkownika dopiero w momencie kiedy ten włączy internet. W przypadku próby użycia punktów w momencie kiedy telefon ma wyłączony internet, lista zotanie pobrana i udostępniona kiedy telefon uzyska dostęp do sieci, otrzyma komunikat GCM, konto użytkownika będzie cały czas aktywne a dane archiwalne nie zostały usunięte.
  • Realizacja usługi odbywa się za pośrednictwem sieci internet. W przypadku kiedy internet nie jest w telefonie włączony, aplikacja będzie oczekiwać na komunikat do momentu włączenia internetu.
 • §4 Opłaty
  • Użytkownik korzystający z Serwisu ponosi koszty określone w cenniku dostępnym pod adresem http://tracksms.pl/platnosci dostępnej po zalogowaniu.
 • §5 Odpowiedzialność Usługodawcy
  • Usługodawca nie odpowiada za szkody wynikające z korzystania z aplikacji i strony internetowej.
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z opóźnienia przesłania informacji o treści wiadomości lub niemożność ich pobrania.
 • §6 Postanowienia końcowe
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  • Sprawy sporne rozstrzygane będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spór rozstrzygany będzie przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Napisz do nas

Masz pytanie, pomysł? Napisz! Odpowiadamy w ciągu 24h roboczych